• Home
  • Termes et conditions

Algemene voorwaarden Xyleia Natural Interiors

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Xyleia Natural Interiors.

Offertes

Offertes zijn één maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen genoemd in offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen genoemd in offertes zijn exclusief vervoer vanaf Heeten.
Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk (b.v. per E-mail) bij Xyleia Natural Interiors gedaan worden.

De klant geeft door een bestelling te plaatsen aan deze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Xyleia Natural Interiors is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op offertes. Xyleia Natural Interiors is niet gebonden een product te leveren tegen een foutief vermelde prijs of voorwaarden.

Natuurproduct

Xyleia Natural Interiors levert natuurlijke producten en verleent geen garanties met betrekking tot het behoud van het geleverde product. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de volgende zaken:

  • Er kan bij hout en bij versteend hout na verloop van tijd kleurverschil optreden.
  • Hout "werkt" en er kunnen barsten ontstaan, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte waar het object wordt geplaatst.
  • Bij strenge vorst is het mogelijk dat er van versteend hout kleine stukjes afbreken wanneer ruw versteend hout buiten geplaatst wordt.

Aansprakelijkheid

Onze producten zijn meestal zwaar. De klant is zelf verantwoordelijk voor het op een veilige manier plaatsen van de stukken.

Xyleia Natural Interiors accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, bij de klant of bij derden, die veroorzaakt wordt door een bij Xyleia Natural Interiors aangeschaft product, ongeacht de oorzaak.

Betaling

Facturen dienen uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 

Xyleia Natural Interiors blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Bij te late betaling wordt 1 procent rente over het uitstaande bedrag (inclusief de eventueel verschuldigde rente) per maand of, indien van toepassing, een deel van de maand in rekening gebracht zonder dat daartoe een aanmaning door Xyleia Natural Interiors is vereist. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de klant zijn de vorderingen van Xyleia Natural Interiors en de verplichtingen van de klant jegens Xyleia Natural Interiors onmiddellijk opeisbaar.

Op elke overeenkomst tussen klant en Xyleia Natural Interiors is het Nederlands recht van toepassing.